ماده 23 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

حسابرس - بازرس موظف است نسخه‌ای از مکاتبات مهم خود با سازمان، از جمله نامه مدیریت در زمینه کنترلهای داخلی را به هیات مدیره و شورا ارسال کند.