تمامی کودکان و نوجوانان تا ۱۸ سال تمام شمسی موضوع ماده ۸ قانون که به تصمیم مرجع قضایی صالح، نگهداری آنان به بهزیستی سپرده شده است، مشمول این شیوه‌نامه می‌باشند.