ماده 87 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

مدت توقف در درجه یا رتبه برای پرسنلی که به تنزیل موقت درجه یا رتبه تنبیه میشوند بلافاصله پس از انقضای مدت تنبیه، همان ‌قدمتی خواهد بود که در درجه یا رتبه قبل از تنبیه داشته‌ اند.