معاونت منابع انسانی قوه قضائیه دوره‌های آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف ذیل طراحی می‌نماید:
۱- ارتقاء دانش حقوقی.
۲- توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی.
۳- کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری.
۴- کمک به سرعت و دقت در رسیدگی‌های کیفری.
۵ - آموزش مهارت‌های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص.
۶ - آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی.