ماده 113 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

نظامیان بازنشسته حق استفاده از لباس مخصوص نظامی را ندارند مگر در مواردی خاصی که استفاده از لباس نظامی از طرف ارتش‌ اعلام گردد.