اصل استقلال قضایی و بی ‌طرفی
الف - اصل استقلال قضایی پیش‌ شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه ‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می ‌کند، این قوه از هرگونه اعمال‌ نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است.
ب - قضات در تصمیم‌ گیری‌ های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار از جمله جا بجایی اجباری موضوع اصل یکصد و شصت‌ و چهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن ‌ها ممنوع است.
پ - قاضی باید در نهایت بی‌ طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌ داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک ‌طرف دعوی، نقض اصل بی ‌طرفی محسوب می ‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.