برای هر جلسه بستانکاران باید صورت مجلس تنظیم شود.در اینصورت مجلس نام تمام بستانکارانی که شخصاً حاضر شده یا نماینده فرستاده‌اند قید خواهد شد. سپس گزارش مذکور در ماده ۲۶ قانون اداره تصفیه قرائت شده و در صورت مجلس ذکر میشود. کلیه پیشنهادات در صورت‌ مجلس نوشته شده و تصمیم اداره نیز در آخر آن ذکر خواهد شد.