ماده 120 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرسنل در موارد زیر شهید و یا در حکم شهید محسوب می‌شوند.
الف - کشته شدن یا فوت در میدان نبرد به سبب ماموریت.
ب - کشته شدن یا فوت در هرگونه ماموریت رزمی یا جنگی یا ویژه در طول رفت و برگشت به سبب ماموریت.
ج - کشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا گروگان ضدانقلاب یا اشرار یا سارقین و یا قاچاقچیان.
د - کشته شدن در هرگونه حملات زمینی، هوایی، دریائی دشمن.
ه- - کشته شدن یا فوت در رفت و برگشت از منطقه عملیاتی تا محل مرخصی.
و - کشته شدن توسط اشرار، سارقین مسلح و قاچاقچیان به سبب ماموریت.
ز - کشته شدن توسط ضدانقلاب و یا به سبب عملیات خرابکاری عوامل دشمن.
ح - کشته شدن در هرگونه آموزشهای رزمی و عملیات مانوری.
ط - کشته شدن حین آزمایش و تحقیقات و تولید در زمینه اسلحه و مهمات و وسایل جنگی و خنثی سازی یا پاک سازی مواد منفجره و محترقه و شیمیایی به سبب ماموریت.
ی - کشته شدن به سبب خدمت از طریق سوء قصد اعم از این که در طول ایام خدمت و یا غیرخدمت باشد.
ک - فوت بر اثر جراحات، صدمات و بیماریهای حاصله از موارد مندرج در بندهای بالا، مشروط بر اینکه جراحات یا صدمات مذکور علت فوت باشد.
تبصره - منظور از ماموریتهای مندرج در این ماده کلیه وظایفی است که تحت همین عنوان به پرسنل اعم از انفرادی و یا دسته جمعی از طرف رده مربوطه واگذار می‌شود.