تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۰۵۶
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۱۴۰۳

استعلام:

آیا تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

باتوجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هرعلت قصاص نشود، با لحاظ ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعیین می‌شود وباعنایت به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منسوخ است.