بازرس یا هیئت های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.