تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸)به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.عدم ارسال اطلاعات،ارسال ناقص و نادرست اطلاعات،خرد کردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.