پس از ورود به محل تبعید، نیروی انتظامی محل موظف است نام محکومان به تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدت محکومیت مراقبتهای لازم را به عمل آورد.
تبصره - نیروی انتظامی محل مکلف است دادگستری محل، اداره اطلاعات و فرمانداری ذی ربط را از حضور محکوم علیه مطلع نماید.