ماده 13 قانون ساماندهی صنعت خودرو

(الحاقی 1402/03/28)- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدا تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تایید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.