ماده 14 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (66) قانون آیین‌ دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.