حق مبارزه با فساد
هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به ‌منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فسادآمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.