سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود و نیز ارتقای سطح دانش عمومی از کلیه ظرفیت های خود برای اطلاع رسانی گسترده و تشویق عموم مردم به درج خود اظهاری مالکان یا بهره برداران در سامانه، در شبکه های ملی و استانی استفاده نماید.