به‌ منظور رسیدگی‌ مجدد به‌ پرونده‌ هائی‌ که‌ پس‌ از صدور رأی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ انتظامی‌ مورد اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ قرار گیرد، هیأتی‌ به‌ نام‌ هیأت‌ تجدیدنظر انتظامی‌ استان‌ با ترکیب‌ زیر در محل‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ مرکز استان‌ تشکیل‌ می‌ گردد:
الف‌ - یک‌ نفر از قضات‌ دادگاههای‌ تجدیدنظر استان‌ با معرفی‌ ریاست‌ قوه‌ قضائیه‌.
ب‌ - مدیرکل‌ پزشکی‌ قانونی‌ استان‌ مربوطه‌.
ج‌ - پنج‌ نفر از پزشکان‌ استان‌ مربوطه‌.
د - یک‌ نفر از دندانپزشکان‌ استان‌ مربوطه‌.
ه- - یک‌ نفر از دکترهای‌ داروساز استان‌ مربوطه‌.
و - یک‌ نفر از متخصصین‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ یا دکترای‌ حرفه‌ ای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ استان‌ مربوطه‌.
ز - یک‌ نفر لیسانس‌ یا بالاتر پروانه‌ دار گروه‌ پزشکی‌ استان‌ مربوطه‌.
ح‌ - یک‌ نفر از لیسانسیه‌ های‌ مامائی‌ یا بالاتر استان‌ مربوطه‌.
ط‌ - یک‌ نفر از پرستاران‌ استان‌ مربوطه‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری‌.
تبصره‌ ۱ - افراد موضوع‌ بندهای‌ (ج‌)، (د)، (ه-)، (و)، (ز)، (ح‌) و (ط‌) این‌ ماده‌ که‌ از افراد مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ استان‌ مربوطه‌ بوده‌ و حداقل‌ هفت‌ سال‌ تجربه‌ در حرفه‌ مربوطه‌ خود داشته‌ باشند به‌ پیشنهاد شورای‌ هماهنگی‌ استان‌ و حکم‌ رئیس‌ کل‌ منصوب‌ خواهند شد و عزل‌ آنان‌ توسط‌ رئیس‌ کل‌ خواهد بود. حداکثر یک‌ نفر از افراد مذکور با شرایط‌ ذکر شده‌ می‌ توانند افراد متدین‌ به‌ یکی‌ از ادیان‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باشند.
تبصره‌ ۲ - افراد موضوع‌ بندهای‌ (ز)، (ح‌) و (ط‌) در بررسی‌ پرونده‌ هائی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ رئیس‌ شورای‌ هماهنگی‌ استان‌ مربوط‌ به‌ رشته‌ آنها می‌ شود عضو هیأت‌ تجدید نظر انتظامی‌ خواهند بود.