احکام صادر شده درباره جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرز در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز ‌نکند غیرقابل پژوهش و فرجام است در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته بمبلغ تا دویست هزار ریال غیرقابل پژوهش و فرجام است و در ‌صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده ۱۷۴ آئین دادرسی مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادرکننده حکم است.