چگونگی اعمال نهاد ارفاقی آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/09
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

چگونگی اعمال نهاد ارفاقی آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی

پرسش

آیا اعمال نهاد ارفاقی آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم) الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی مستلزم زندان بودن محکوم علیه است؟

نظر هیات عالی

آنچه که در ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری آمده ناظر به تبیین اختیار قاضی اجرای احکام کیفری است و این به معنای تحدید اختیار قاضی علی الراس در مقام صدور حکم، وفق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نمی‌باشد.

نظر اکثریت

اعمال نهاد ارفاقی مذکور مستلزم زندانی بودن محکوم‌علیه است زیرا مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار از اصطلاحات محکوم به حبس و اجرای احکام استفاده نموده و به ویژه در مقرره قانونی اخیر به گزارش شورای طبقه بندی زندان جهت پیشنهاد اعمال آن به دادگاه صادرکننده حکم اشاره نموده و در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی نیز وظیفه مربوط به افراد تحت مراقبت نیز بر عهده مرکز مراقبت الکترونیکی در سازمان زندانها قرار گرفته است که جملگی دلالت بر لزوم زندانی بودن محکوم علیه جهت اعمال نهاد ارفاقی مزبور است.

نظر اقلیت

اعمال نهاد ارفاقی مزبور مستلزم زندانی بودن محکوم علیه نیست زیرا تبصره 2 الحاقی ماده 62 قانون مجازات اسلامی به لزوم گذراندن یک چهارم مجازات حبس در حبس های تعزیری دو الی چهار اشاره گردیده که مستفاد از آن دلالت بر عدم لزوم زندانی بودن محکوم علیه در سایر حبس های تعزیری است. همچنین در بند 2 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی به آزاد بودن محکوم علیه اشاره دارد

منبع
برچسب‌ها