مورخ: ۱۲/۳/۹۳
نظریه شماره: ۵۶۴/۹۳/۷
شماره پرونده: ۲۸۶-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
تفاوت نکول ازسوگند با نکول از قسامه در ذیل ماده۴۶۳ چیست (با عنایت به اینکه هر دو نسبت به متهم مطرح شده است.
نظریه مشورتی:
نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست (مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات می‌گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می‌شود و طبق ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده ۳۱۹ قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می‌شود.