شرایط‌ انتخاب‌ شوندگان‌ هیأتهای‌ مدیره‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ و شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ شرح‌ زیر می‌ باشد:
الف‌ - تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ب‌ - نداشتن‌ فساد اخلاقی‌ و مالی‌.
ج‌ - داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ اجتماعی‌ و شغلی‌ در عمل‌ به‌ اجرای‌ اصول‌ پزشکی‌ و رعایت‌ اخلاق‌ و شوون‌ پزشکی‌.
د - داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ در تعهد عملی‌ به‌ احکام‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و وفاداری‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
تبصره‌ - اقلیت‌ های‌ دینی‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تابع‌ احکام‌ دین‌ اعتقادی‌ خود می‌ باشند.
ه- - دارا بودن‌ حداقل‌ سه‌ سال‌ سابقه‌ عضویت‌ در نظام‌ پزشکی‌.
تبصره‌ - اعضاء هیأت‌ اجرائی‌ و نظارت‌ نمی‌ توانند به‌ عنوان‌ انتخاب‌ شونده‌ ثبت‌ نام‌ نمایند.