استفاده از نهادهای تخفیفی در مجازات حبس بدل از جزای نقدی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/14
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

استفاده از نهادهای تخفیفی در مجازات حبس بدل از جزای نقدی

پرسش

در پرونده ای فرد نظامی به اتهام اخذ رشوه به استناد بند ج ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به تحمل نه سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و اخراج از خدمت محکوم و از حیث اتهام دیگرش دائر بر حمل و نگهداری مشروبات الکلی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. که مجازات اخذ رشوه به عنوان مجازات اشد در حال اجرا می‌باشد. مشارالیه پس از تحمل بخشی از حبس خود تقاضای استفاده از ارفاقات قانونی موضوع مواد 174 الی 193 آیین‌نامه سازمان زندان ها (اشتغال و حرفه آموزی) نموده است. بر اساس بند ب ماده 184 آیین‌نامه مذکور که بیان می‌دارد « همچنین محکومان مالی با وصف تعدد جرم... » بیان فرمایید آیا عدم شمول ارفاقات مندرج در این بند صرفا شامل محکومیت به لحاظ ارتکاب جرائم متعدد مالی است یا شامل مواردی که یک محکومیت مالی به همراه محکومیت به جرم غیرمالی دیگر باشد هم می‌شود ؟ به عبارتی دیگر آیا نامبرده مشمول برخورداری از ارفاقات مندرج در بند ب ماده 184 می‌باشد یا خیر ؟

نظر هیات عالی

محرومیت از ارفاقات باید مضیق تفسیر شود و اگر یکی از دو محکومیت قطعاً محکومیت مالی محسوب نشود (مانند مورد پرسش که جرم دیگر وی بجز ارتشاء حمل و نگهداری مشروبات الکلی است) محکوم می‌تواند از ارفاق های مورد نظر ماده 174 تا 193 آیین‌نامه زندان ها بهره مند شود.

نظر اتفاقی

با عنایت به متن بند ب ماده 184 آیین‌نامه زندان ها، وصف تعدد جرم صفت محکومان مالی است، بنابراین کسی که دارای یک محکومیت مالی است ولو دیگر غیر مالی باشد از دایره محرومیت از ارفاقات خارج و مشمول ارفاقات مورد نظر قانونگذار می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها