ماده 219 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ستاد کل سپاه موظف است برای ارزشیابی و سنجش میزان معلومات و تجربه پرسنل موجود و تعیین کمبود معلومات آموزشی متناسب با سطح آموزشی مورد نیاز درجات آنها مطابق فصل آموزش و ترفیعات این قانون، نسبت به برگزاری آزمون در تمامی رسته های خدمتی اقدام نماید.
تبصره 1 - ارزشیابی و سنجش معلومات پرسنل و رفع سایر کمبودهای آموزشی آنها در زمینه آموزشهای عقیدتی - سیاسی، توسط نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار می‌گردد.
تبصره 2 - سپاه موظف است آخرین دوره آموزشی مورد نیاز درجه تطبیقی پرسنل را به صورت فشرده برگزار نماید و برای رفع سایر کمبودهای آموزشی پرسنل تطبیق شده، برنامه های آموزشی را اجرا نماید.
تبصره 3 - سپاه باید پرسنلی را که دارای مدرک دیپلم بوده و بخواهند به صورت نظامی ادامه خدمت دهند و درجه تطبیقی آنها کمتر از ستوان سومی بشود، در اولین دوره دانشکده علوم پایه نظامی یا دانشکده علوم و فنون نیروها شرکت دهد.
تبصره 4 - ترفیعات بعدی پرسنل که تطبیق شده اند مشروط به طی دوره های آموزشی متناسب با درجه آنها می‌باشد.
تبصره 5 - در صورت کمبود امکانات آموزشی سپاه، پرسنل فقط می‌توانند از یک درجه ترفیع قبل از طی دوره های آموزشی لازم بعد از تطبیق بهره مند شوند.