نمایندگی حقوقی از جانب ادارات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/27
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع

نمایندگی حقوقی از جانب ادارات

پرسش

آیا امتیازات قانونی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مختص بالاترین مقام یا قائم مقام قانونی موسسات، دوایر، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیر دولتی در سطح مدیریت کلان کشوری است یا مدیران این سازمانها در سطوح استانی یا شهرستانی یا بخشها هم می‌توانند مبادرت به طرح دعوا و معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی نمایند؟

نظر هیات عالی

طبق ماده 587 قانون تجارت موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد، دارای شخص حقوقی می‌شوند. بنابراین مدیران مراجع مذکور در استانها، شهرستان و بخش ها قانوناً حق استفاده از مقررات ماده 32 ق.آ. د. م را دارند. مگر این که عالی ترین مقام اجرایی در ابلاغ مدیران زیرمجموعه خود، اختیار اقامه دعوی و دفاع از آن را سلب یا منوط به موافقت خود نموده باشد ؛ با این وصف نظریه اکثریت در این حد مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

اکثر همکاران قضایی به استناد ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نظر داشتند که طرح دعوای ادارات نیازمند تفویض اختیار از سوی بالاترین مقام یا قائم مقام سازمان مربوطه به رئیس اداره استانی یا شهرستان نمی‌باشد لکن معرفی نماینده حقوقی در جهت پیگیری دعوای مطرح شده نیازمند تفویض اختیار به رئیس اداره مربوطه با احراز یکی از شرایط دوگانه نمایندگی از جمله دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه مربوطه و یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل وکالت یا قضاوت می‌باشد تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.

نظر اقلیت

نظر اقلیت بر آن بود که طرح دعوا از سوی ادارات منوط به تفویض اختیار از جانب بالاترین مقام اجرایی سازمان به روسای پآیین دست مقدور خواهد بود.در مورد شرایط نمایندگی با توجه به مراتب مذکور با نظریه اکثریت موافقت داشتند.

منبع
برچسب‌ها