نظریه مشورتی شماره 7/1400/203 مورخ 1400/09/10

تاریخ نظریه: 1400/09/10
شماره نظریه: 7/1400/203
شماره پرونده: 1400-168-203 ک

استعلام:

با توجه به ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف هستند در مقام اجرای رأی و در حدود رأی صادره، دستورات قاضی اجرای احکام را اجرا نمایند و در صورت تخلف، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند. منظور از عبارت «به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود» در قسمت پایانی ماده پیش‌گفته، در خصوص مقامات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کدام یک از مواد قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام جرم‌انگاری مستقل تخلف از اجرای مقررات این ماده نیست؛ بنابراین منظور از عبارت «مجازات مقرر قانونی» در این ماده، مجازاتی است که برای رفتار ارتکابی در قوانین کیفری مربوط، مانند ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مقرر شده است.

محتوای مرتبط (2 مورد)

منبع

عناوین و برچسب‌ها