تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۰۲

پیام: افترا در مقام توهین مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ق.ق. فرزند م.، دایر بر افتراء موضوع شکایت آقایان الف.الف. و ر.ص.؛ با عنایت به شکایت شاکی و دلایل منعکس در قرار مجرمیت وکیفرخواست مورخه ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ دادسرای ناحیه ۱۸ تهران و با توجه به عدم حضور متهم در جلسه دادرسی و عدم وصول لایحه ای از ناحیه متهم موصوف و جمیع محتوای پرونده، اتهام وارده محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده ۶۹۷ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) متهم را به نود و یک روز حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره به استنادِ ماده ۲۱۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - رجایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ق.ق. به طرفیت آقای ر.ص. و الف.الف. از دادنامه ۲۰۱۱۶۴- ۱۱/۱۰/۹۲ ناظر بر دادنامه ۱۱۱۱- ۲۷/۹/۹۲ شعبه ۱۱۹۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر از جهت جرم افترا حسب مواد استنادی قانونی در این دادنامه به مجازات مقرره محکوم گردیده است لکن متقابلاً آقایان ر.ص. و الف.الف. نیز از دادنامه فوق الذکر در مهلت مقرر قانونی از جهت این که به مجازات مقرره متناسب نبوده و اثر بازدارندگی ندارد تجدیدنظرخواهی نمود. حال با توجه به اظهارات متفاوت شکات در مراحل مختلف و اظهارات متفاوت دیگران و اظهارات آقای ق.ق. تماماً حکایت از این دارد در مقام توهین استفاده از کلمات کلاهبرداری یا دزدی نموده است و هدف و نیت افترا با ماهیت حقوقی افترا کلمات مورد استفاده قرار نگرفته است با این ترتیب جرم توهین با اختیار حاصل از تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محرز می‌باشد و با استناد به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به آقای ق.ق. به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - قاسمی