فصل چھارم - سایر مقررات از اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

بودجه سالیانه کانون حداکثر باید تا پایان دیماه ھر سال از طرف ھیئت مدیره و رئیس کانون تھیه و برای بررسی و تصویب نھائی به مجمع عالی ارائه شود و مجمع عالی کانون نیز رسیدگی به بودجه را طوری انجام دھد که نھایتا در پایان سال بودجه مصوب به کانون ابلاغ گردد.
کلیه دفاتر می بایستی حق عضویت تعیین شده از درآمد را که با تصویب مجمع عالی تعیین می‌گردد به کانون پرداخت نمایند.
انحلال کانون
کانون در صورت پیشنھاد مجمع عالی و با تصویب رئیس محترم قوه قضائیه منحل می‌گردد و در این صورت انحلال توسط ھیأت منتخب انحلال که توسط رئیس محترم قوه قضائیه تعیین می‌گردد امور انحلال را انجام خواھد داد.