قانون مبارزه با قاچاق انسان ۱۳۸۳/۰۴/۲۸

قاچاق انسان عبارتست از:
الف - خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌ کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌ خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و‌ جوارح، بردگی و ازدواج.
ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌ فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌ شود:
الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این ‌قانون باشد.
ب - عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این ‌قانون هر چند با رضایت آنان باشد.
ج- عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌ قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.

چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات ‌اسلامی‌باشد مطابق مجازات ‌های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از ‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌ اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث و عده پرداخت آن به مرتکب داده شده ‌است،‌ محکوم می‌ شود.
تبصره ۱- به موجب بند ۲ ماده ۵۱ قانون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲ نسخ شده است.
تبصره ۲- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه ‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌ گردد.
تبصره ۳- مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس ‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از ‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث و عده پرداخت آن به مرتکب داده شده ‌است، خواهد بود.

هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و ‌نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌ طور کلی کارکنان قوای سه‌ گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت ‌داشته‌ باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال‌ موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.

چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌ این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، ‌پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌ خواهد گردید.

چنانچه «قاچاق انسان» توام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا‌ مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز‌ محکوم خواهند شد.

هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع ‌این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ ای که عالماً و عامداً به امر «قاچاق‌ انسان» اختصاص داده شده ‌اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ‌بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران واصل نگردید. غلامعلی حداد عادل - رئیس مجلس شورای اسلامی