ماده 85 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

اولین رتبه کارمندان موضوع بند «ب» ماده 19 این قانون که با مهارتی در یکی از رده های یک تا سه برای مشاغلی استخدام می‌شوند که از نظر پیچیدگی و سختی در یکی از گروههای یک تا سه قرار دارند به شرح زیر می‌باشد:
الف - رده 1 گروه 1، رتبه (1).
ب - رده 2 گروه 1 و رده 1 گروه 2، رتبه (3).
ج - رده 3 گروه 1 و رده 2 گروه 2 و رده 1 گروه 3، رتبه (5)
د - رده 3 گروه 2 و رده 2 گروه 3، رتبه (6)
ه- - رده 3 گروه 3، رتبه (8)
تبصره 1 - کارمندان موضوع بند «الف» این ماده در صورت داشتن مدرک پایان دوره ابتدایی از 1 سال ارشدیت و کلیه کارمندان موضوع این ماده در صورت داشتن مدرک پایان دوره راهنمائی از 4 سال ارشدیت و به شرط داشتن مدرک پایان دوره دبیرستان از 8 سال ارشدیت برخوردار می گردند و در صورتی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه این مدرک گردند و از خدمات آنها حداقل 5 سال باقی مانده باشد از تاریخ ارائه مدرک از ارشدیت مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره 2 - پرسنل موضوع این ماده چنانچه مدارک تحصیلی بالاتر از دیپلم را ارائه دهند در صورت نیاز سپاه به کارمند موضوع بند «الف» ماده 19 تغییر وضعیت داده و ترفیعات بعدی آنان مطابق ماده 84 این قانون خواهد بود.
تبصره 3 - کارمندان موضوع این ماده در صورتی که در طول خدمت موفق شوند در شغلی که در گروه بالاتر قرار دارد به تایید کمیسیون ماده 32 این قانون با یکی از رده های سه گانه مهارت انجام وظیفه نمایند در صورت نیاز سازمان به گروه شغلی مزبور انتقال یافته و چنانچه رتبه ورودی رده مهارت و گروه شغلی جدید بالاتر از رتبه آنان در زمان انتصاب در شغل جدید باشد از زمان انتصاب رتبه آنان به رتبه ورودی مزبور تغییر یافته و از مزایای مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود.