ماده 111 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها در موارد استثنائی می ‌توانند در صورت نیاز، پرسنل بازنشسته ‌ای را که صلاحیت اعاده ‌بخدمت داشته باشند و سن آنها بیش از 65 سال نباشد با تمایل شخصی آنان و تصویب هیات مذکور در ماده 105 این قانون با درجه یا رتبه و قدمت‌ خدمت قبل از بازنشستگی برای مدت محدود بخدمت اعاده نماید.
‌تبصره 1 - تقاضای بازنشستگی مجدد قبل از انقضاء مدت فوق ممنوع است لیکن سازمان می ‌تواند قبل از انقضاء مدت مزبور آنان را مجددا ً‌بازنشسته نماید.
‌تبصره 2 - پرسنلی که بخدمت اعاده میگردند از تاریخ اعاده، حقوق بازنشستگی آنان قطع شده و از حقوق درجه یا رتبه خود و مزایای شغل ‌مربوط استفاده می نمایند و از نظر کلیه امور استخدامی مانند سایر شاغلین با آنان رفتار و مدت خدمت جدید این قبیل پرسنل بر سنوات خدمت قبلی ‌اضافه و موجب تجدیدنظر در حقوق بازنشستگی آنان خواهد شد.