هزینه‌های مشترک عبارتست از:
الف- هزینه‌های لازم برای استفاده‌، حفظ و نگاهداری عادی‌ ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه‌.
ب- هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران‌.