نظریه مشورتی شماره 7/1402/466 مورخ 1402/08/21

تاریخ نظریه: 1402/08/21
شماره نظریه: 7/1402/466
شماره پرونده: 1402-127-466ح

استعلام:

چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته اموال خوانده توقیف شود و در خصوص دعوای اصلی، دادگاه صدور اجراییه را به پرداخت هزینه دادرسی منوط کند و به‌رغم سپری شدن حدود دو سال، هزینه دادرسی پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده و املاک خوانده (محکوم‌علیه) همچنان در توقیف باشد، با توجه به عدم پرداخت مابقی هزینه دادرسی و عدم صدور اجراییه، آیا می‌توان از تامین خواسته، عدول و دستور رفع توقیف اموال را صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرض سوال، که در اجرای قرار تامین خواسته اموالی از خوانده توقیف شده و در رای راجع ‌به دعوای اصلی، صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی موکول شده و به‌رغم سپری شدن مدت زمان طولانی، این هزینه پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده است، منوط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رای دادگاه، فاقد مجوز قانونی است.
ثانیاً، فرض سوال از موارد لغو قرار تامین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی برای عدول از آن و رفع توقیف از اموال نمی‌باشد. بدیهی است با عنایت به ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تامین ماخوذه مازاد بر محکوم‌به خود به خود مرتفع است.

منبع

عناوین و برچسب‌ها