دبیر هیات به صورت تمام وقت در هیات انجام وظیفه می‌نماید و درصورتی که شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم‌تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود و در غیر اینصورت از کلیه حقوق و مزایای شغل هم‌تراز استفاده خواهد کرد.