تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۱/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۳/۷
شماره پرونده: ۹۲-۱۲۷/۱-۱۷۰۵

استعلام:

اگر تاجر دادخواست اعسار تقدیم نماید دادگاه باید قرارعدم استماع صادر کند یا رد دعوی./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی رسد، با این حال با توجه به اینکه برابر ماده ۳۳ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۵۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی اصولا دادخواست اعسار از تاجر قابل پذیرش و استماع نیست، بنابراین به نظر می‌رسد در فرض سوال صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است./ع