تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹/۷-۱۳۵۵ ک

استعلام:

وفق ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ آزار و سوء استفاده جنسی از طفل یا نوجوان جرم قلمداد شده است در بیان مصادیق، به آزار جنسی و سایر آزارهای جنسی غیر تماسی اشاره شده است. با توجه به بند «ت» ماده یک قانون مذکور که سوء رفتار را اعم از آزار جنسی توهین یا تهدید قلمداد کرده است، آیا توهین به اطفال نیز مصداق آزار جنسی غیر تماسی است یا می‌بایست وفق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات در صورتی که در اماکن عمومی یا معابر نباشد، متهم را مجازات کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از رفتار جنسی غیر تماسی، رفتارهایی است که بدون تماس فیزیکی با مخاطب، به قصد التذاذ از وی یا آزار جنسی او انجام می‌گیرد، در حالی‌که توهین به معنای به کار بردن الفاظ یا ارتکاب اعمالی است که با لحاظ عرف جامعه و با در نظرگرفتن شرایط زمانی و مکانی وموقعیت اشخاص و دیگر اوضاع و احوال موجود موجب تخفیف یا تحقیر مخاطب شود؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌که در بند «ت» ماده ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، آزار جنسی و توهین به عنوان دو رفتار مجرمانه جداگانه ذکر شده است. در فرض سوال چنانچه رفتار مجرمانه به گونه‌ای باشد که با قصد التذاذ یا آزار جنسی مخاطب انجام نگرفته باشد از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون یاد‌شده خارج است و در صورت وجود سایر شرایط قانونی، مشمول ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ خواهد بود.