شماره ۲۵۰/۳۲۸۵۱/ د. ه- تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۶۶
شورای محترم نگهبان
لوایحی در خصوص الحاق ایران به سازمانها و مجامع بین‌المللی از قبیل بانک توسعه اسلامی در مجلس مطرح می‌شود در اینکه این‌گونه موارد از مصادیق عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی مذکور در اصل ۷۷ می‌باشد یا نمی‌باشد بین نمایندگان اختلاف‌نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن شورای محترم را در این خصوص بفرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره ۱۲۸۸۷ تاریخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۹
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۵۰/۳۲۸۵۱/ د. ه- مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۶۶.
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود:
«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سئوال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مرتب می‌شود، در حکم موافقت‌نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی