به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها،فرد یا کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی باید طبق قوانین اختیارات و دسترسی‌های لازم و کافی را در محدوده هریک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند.