ماده 180 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

کلیه درجه ‌داران کادر ثابت موجود طبق جدول پیوست شماره 1 به شرح زیر تطبیق میگردند:
‌الف - گروهبانسومها پس از سه سال توقف در درجه گروهبانسومی بدرجه گروهباندومی نائل میگردند.
ب - از درجه گروهباندومی تا استواریکمی با درجه فعلی بخدمت خود ادامه میدهند.
ج - ستوانیاران با رعایت مفاد ماده 132 این قانون بدرجه ستوانسومی، ستوانیاردومها و ستوانیاریکم‌ ها به شرط داشتن مدرک تحصیلی پایان ‌دوره راهنمائی به ترتیب به درجات ستواندومی و ستوانیکمی نائل میگردند.
‌ستوانیاریکم‌ هائی که بیش از چهار سال سابقه خدمت در درجه ستوانیاریکمی دارند با احراز یکی از شرایط زیر بدرجه سروانی نائل و سابقه خدمت ‌مازاد بر چهار سال در درجه اخیر منظور خواهد شد:
1 - داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره دبیرستان.
2 - داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمائی یا دوم متوسطه و حداقل چهار سال سابقه آموزش نظامی و تخصصی با احتساب آموزشگاه ‌گروهبانی.
3 - داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی یا دوم متوسط و سطح مهارت فنی (9).
‌تبصره 1 - چنانچه مدت خدمت این قبیل پرسنل از 25 سال کمتر باشد قبل از نیل به درجه سروانی بایستی آموزشهای مذکور در مواد 46 و 47‌ این قانون را طی نمایند.
‌تبصره 2 - کلیه پرسنل مشمول این بند در صورت ارائه دیپلم از تاریخ اخذ آن به ازاء هر سال از یک ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد.
‌تبصره 3 - سنوات خدمتی مازاد بر چهار سال توقف در درجه استواریکمی ستوانیاران موضوع این بند قبل از تطبیق به سنوات درجه ستوانیاری‌ آنان اضافه و سپس تطبیق می‌ شوند.
‌د - درجه ‌دارانی که بر اساس مدرک تحصیلی حداقل چهارم متوسط استخدام و یا حداقل دو سال آموزش در ارتش بدرجه استواری یا ستوانیاری ‌نائل شده ‌اند (‌ستوانیاران خلبان هوانیروز و استخدام ‌های مشابه) از بند ج این ماده مستثنی بوده و طبق جدول پیوست شماره 2 به شرح زیر تطبیق ‌می ‌شوند:
1 - درجه ‌دارانی که جمعاً پنج سال سابقه خدمت استواری و ستوانیاری دارند به درجه ستوانسومی نائل میگردند.
2 - درجه ‌دارانی که جمعاً ده سال سابقه خدمت استواری و ستوانیاری دارند به درجه ستواندومی نائل میگردند.
3 - درجه ‌دارانی که جمعاً پانزده سال سابقه خدمت استواری و ستوانیاری دارند به درجه ستوانیکمی نائل میگردند.
4 - درجه ‌دارانی که جمعاً بیست سال سابقه خدمت استواری و ستوانیاری دارند به درجه سروانی نائل میگردند.
5 - درجه‌ دارانی که جمعاً بیست و پنج سال سابقه خدمت استواری و ستوانیاری دارند به شرط داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره دبیرستان و طی‌ یک دوره آموزش مناسب به تشخیص نیرو یا سازمان مربوط، به درجه سرگردی نائل میگردند.
ه- - درجه‌ دارانی که بر اساس مدرک پایان دوره دبیرستان استخدام و یک تا دو سال آموزش را در ارتش طی نموده ‌اند طبق جدول پیوست شماره 3‌ به شرح زیر تطبیق می ‌شوند:
1 - درجه‌ دارانی که سه سال سابقه خدمت استواری دارند بدرجه ستوانسومی نائل میگردند.
2 - درجه ‌دارانی که جمعاً هشت سال سابقه خدمت استواری یا ستوانیاری دارند به درجه ستواندومی نائل میگردند.
3 - درجه ‌دارانی که جمعاً سیزده سال سابقه خدمت استواری یا ستوانیاری دارند به درجه ستوانیکمی نائل میگردند.
4 - درجه ‌دارانی که جمعاً هیجده سال سابقه خدمت استواری یا ستوانیاری دارند به درجه سروانی نائل میگردند.
5 - درجه ‌دارانی که جمعاً بیست و سه سال سابقه خدمت استواری یا ستوانیاری دارند به درجه سرگردی نائل میگردند.