در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.