ماده 11 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

اعضای هیات مدیره باید به طور تمام ‌وقت در خدمت سازمان باشند و به هیچ‌ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسوولیت در سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را ندارند.