سرمایه و منابع کانون عبارتست از:
۱ - وجوه حاصل از حق عضویت
تبصره - حق عضویت، درصدی از درآمد دفاتر خواھد بود.
۲ - وجوه حاصل از سرمایه گذاری کانون جھت اجرای اھداف کانون با تأیید مجمع عالی.
۳ - کمک ھا و ھدایا از طرف اشخاص حقوقی یا حقیقی.
۴ - کمکھا و مساعدتھای مرکز