نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی،تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت.واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت.تمامی پستهای دبیرخانه،واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه،مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.