ماده 16 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

شرایط عمومی استخدام کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (پاسداران افتخاری) به شرح زیر می‌باشد:
الف - اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب - اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
ج - التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
د - عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی.
ه- - نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای غیراسلامی، التقاطی، الحادی و غیرقانونی.
و - عدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
ز - داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
ح - داشتن سلامت و توانائی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
ط - داشتن حداقل 16 سال سن تمام و حداکثر 40 سال سن.
ی - داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
تبصره 1 - استخدام پرسنل کادر ثابت، مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تبصره 2 - پرسنل پیمانی و بسیجی ویژه از شرط حداکثر سن و محصلین از حداقل سن تعیین شده مستثنی می‌باشند.
تبصره 3 - برای مشاغل کارمندی در شرایط مساوی استخدام، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یک آنان در اولویت می‌باشند.
تبصره 4 - استخدام پرسنل مذکور در این ماده منوط به تایید صلاحیت آنان توسط هیات مرکزی گزینش است که پس از ارزیابی در طول دوره آموزش اولیه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم هیات مرکزی گزینش می‌تواند این اختیار را به هسته های گزینش تفویض نماید.