فصل چهارم‌ - حفظ و نگاهداری تعمیر بنا از آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

در صورتی که بین شرکاء توافق شده باشد که‌ هزینه‌های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینه نگاهداری و عملیات یک جزء از تاسیسات فقط به عهده بعضی از شرکاء باشد، فقط همین شرکاء ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به‌ این هزینه‌ها تعیین تکلیف خواهند نمود.

مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب‌ می‌کند به‌ منظور تامین هزینه‌های ضروری و فوری‌، وجوهی به‌ عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت دارند.