ماده 41 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دوره های آموزش علوم پایه نظامی:
سپاه برای تامین و تربیت پرسنل کادر ثابت نظامی که با مدرک دیپلم استخدام می‌شوند، اقدام به تشکیل دانشکده علوم پایه نظامی در دانشگاه امام حسین (ع) می‌نماید. حداقل مدت آموزش این دانشکده 7 ترم تحصیلی در دو دوره به شرح زیر می‌باشد:
دوره اول - این دوره حداقل شامل 4 ترم تحصیلی می‌باشد و برای آموزش به کسانی که با مدرک تحصیلی پایان دوره دبیرستان از طریق مسابقه ورودی پذیرفته می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
دوره دوم - این دوره حداقل شامل سه ترم تحصیلی می‌باشد و برای کسانی که با انجام ارزیابی و مسابقه ورودی از بین داوطلبان فارغ التحصیل دوره اول پذیرفته شده اند تشکیل می‌گردد.
تبصره 1 - پرسنلی که با مدرک پآیین تر از دیپلم استخدام شده و موفق به اخذ مدرک دیپلم شده اند حداکثر با 25 سال سن می‌توانند در آزمون ورودی دوره اول دانشکده علوم پایه نظامی شرکت نمایند و در شرایط مساوی حق تقدم با پرسنل شاغل است.
تبصره 2 - در صورت ضرورت و فوریت، سپاه می‌تواند از دارندگان مدارک فوق دیپلم مورد نیاز با داشتن حداکثر 25 سال سن، برای شرکت در آزمون ورودی دوره دوم آموزش علوم پایه نظامی ثبت نام نماید.
تبصره 3 - مواد و برنامه های آموزشی این دانشکده باید طوری تنظیم گردد که با گذراندن دوره های آموزش بعدی، فارغ التحصیلان دوره اول از عهده مشاغل درجات ستوانسومی تا سرهنگی برآمده و فارغ التحصیلان دوره دوم آمادگی انجام وظیفه در مشاغل درجات ستواندومی و بالاتر را داشته باشند.
تبصره 4 - ستاد کل سپاه می‌تواند در رسته هائی که ضروری می داند دوره های دوم علوم پایه نظامی، مقدماتی رسته ای و عالی رسته ای را به صورت پیوسته و با حداقل پنج ترم تحصیلی اجراء نماید.
تبصره 5 - سپاه می‌تواند بنا به ضرورت دوره دوم علوم پایه نظامی را در دانشکده علوم و فنون نیروها اجراء نماید.