ماده 68 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

چنانچه در اساسنامه طول هر یک از دوره ‌ها و مراکز آموزشی بدو خدمت بر اساس نیاز نیرو یا سازمان مربوط بیش از حداقل زمان تعیین ‌شده برای دوره ‌های مشابه در سطح ارتش تعیین شود، پرسنل تحت آموزش پس از گذشت حداقل زمان، از حقوق و دیگر امتیازات درجه‌ ای که پس از‌ طی دوره بدان نائل خواهند شد، برخوردار می ‌گردند. استفاده از درجه موکول به اتمام دوره آموزشی میباشد.