اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.