استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.