ماده 24 اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی

مازاد منابع بر مصارف در پایان سال مالی پس از تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته سنواتی به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل می‌شود.