مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در ‌رشته ‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌ های مرتبط است تشکیل می ‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف - انتخاب اعضای هیات مدیره.
ب - استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «‌سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «‌هیات مدیره».
د - تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد «‌هیات مدیره».
ه- - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین ‌نامه ‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی ‌می ‌باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوق‌ العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی‌ تعیین می‌ شود، به دعوت هیات مدیره تشکیل می‌ شود.
‌هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‌ باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر‌ شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲ - در صورت تصویب هیات مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می ‌توانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع‌ عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.
تبصره ۳ - بازرسان در اولین جلسه فوق‌ العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیات مدیره تعیین می‌ شوند.